Zadania zawodowe doradcy restrukturyzacyjnego

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu dłużnika za niezłożenie albo nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz działanie na szkodę wierzycieli;
 • świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych w zakresie wyboru właściwych kierunków działań restrukturyzacyjnych, możliwości pozasądowej i sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak i konkretnych czynności zmierzających do ich sanacji;
 • świadczenie usług doradczych dla wierzycieli w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub niewypłacalnością ich dłużników w celu ochrony interesów wierzycieli i ograniczenia ryzyka ich strat finansowych;
 • wsparcie dłużnika w negocjacjach z wierzycielami oraz reprezentowanie dłużnika w tym procesie, jak i odwrotnie – działanie na rzecz wierzyciela w negocjacjach z dłużnikiem;
 • uczestnictwo w pracach nad kontraktami, doradztwo m.in. w zakresie zabezpieczenia interesów stron umowy na wypadek zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności drugiej strony, a także w pracach nad kontraktami zawieranymi już w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
 • udzielanie informacji o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpraca z dłużnikiem w celu uzyskania tego finansowania.
W ramach tego zawodu sprawuje się funkcje:
 • Syndyka;
 • Tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS);
 • Zarządcy;
 • Nadzorcy sądowego;
 • Nadzorcy układu;
 • Zarządcy przymusowego;
 • Kuratora;
 • Likwidatora.